خرداد 22, 1400
استفاده از لسیتین برای سلامت پوست

استفاده از لسیتین برای سلامت پوست

لستین از انواع فسفولیپیدها است که ساختار آن متشکل شده از  اسید، گلیسرول، کولین با اسیدهای چرب (مانند فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اینوزیتول و فسفاتیدیل اتانل آمین) […]