اسفند 28, 1400
فرایند تولید آسپارتام

فرایند تولید آسپارتام

آسپارتام ASP از جمله شیرین کننده های مصنوعی است که از آن به عنوان جایگزین شیرین در صنایع غذایی بسیار استفاده می‌شود. البته این شیرین کننده […]
اسفند 21, 1400
تفاوت آس سولفام پتاسیم و آسپارتام

تفاوت آس سولفام پتاسیم و آسپارتام

آس سولفام پتاسیم و آسپارتام هر دو از انواع شیرین کننده های مصنوعی می‌باشند. از این ترکیب به عنوان جایگزین قند استفاده می‌شود. چراکه بدون آنکه […]